Syntolkning: En bok uppslagen med ett förstoringsglas och penna på.

Forskning om social innovation

Forskning inom social innovation behövs för att fortsätta utveckla detta relativt nya fält. Forskningen är viktig för att kunna ta fram nya metoder och modeller för att kunna mäta effekter, få ökad inverkan på globala samhällsutmaningar och nå en allt större målgrupp. Social innovation är ett nytt område under ständig utveckling, och det behövs nya definitioner och teoribildning för att skapa legitimitet till ett område som lockar allt fler.

Trots att social innovation och socialt företagande idag väcker alltmer intresse och ses som en av lösningarna på vår tids stora samhällsutmaningar, råder det fortfarande förvirring kring begreppen. Hur relaterar de olika begreppen till varandra? Hur ska man hantera de olika tolkningarna av begreppet socialt företagande? Hur får man fram data och statistik över, och därmed en mätbarhet av, området när definitioner och begrepp skiljer sig mellan länder och aktörer?

Den stora potentialen för forskning inom social innovation är att den också möjliggör nya sätt att arbeta för akademin, då social innovation i sin natur tvingar fram ett tvärsektoriellt förhållningssätt.

Den 28 november 2016 presenterades Regeringens forskningsproposition. Glädjande för området social innovation är att man stärker incitamenten för samverkan och tvärvetenskaplighet. Även om social innovation inte nämns explicit görs riktade satsningar på forskning om välfärdstjänster vilket skulle kunna inkludera sociala innovationer. Forskningsrådet Forte har också fått ökade medel för att satsa på forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Även i EU har social innovation och socialt entreprenörskap fått ett ökat fokus. Flera stora EU-finansierade forskningsprojekt med fokus på social innovation och socialt entreprenörskap är nu i sitt slutskede.

Syntolkning: en inzooming på ringen i en kedja på en sten.

Exempel på forskningsprojekt

SEFORIS
 Kina, Ryssland och sju EU-länder har i det internationella forskningsprojektet SEFORIS undersökt potentialen för socialt företagande i respektive land. Sverige toppar listan över sociala entreprenörer som rapporterar en årlig intäktstillväxt på över 20 %. I projektet har även gjorts en analys av vad som kännetecknar sociala företag i Sverige.

EFESEIIS Detta projekt utforskar bland annat vad som krävs för att skapa ett ekosystem för att stötta sociala entreprenörer. Projektet har bland annat tagit fram en landrapport om Sverige, och deras slutkonferens ägde rum den 8 november 2016.

SEiSMiC har bland annat tittat på hur man kan stötta social innovation i ett antal europeiska städer. Projektet är kopplat till Joint Program Initiative (JPI) Urban Europe, där forskningsfinansiärer i ett femtontal europeiska länder genomför gemensamma utlysningar och ett strategiskt arbete med att ta fram en gemensam forsknings- och innovationsagenda som ska styra framtida forskningssatsningar. SEiSMiC:s samlade publikationer hittar du här. Presentationer från sista mötet med Sverigenätverket innehåller bland annat en jämförande studie mellan sociala innovations-inkubatorer och dessa finns här.

KAIROS I slutet av augusti 2016 släpptes slutrapporten från det transdisciplinära forskningsprojektet KAIROS som bland annat drivits av Mistra Urban Futures. KAIROS fokuserat på hållbarhetens sociala dimension och hur man skapar hållbara och rättvisa städer. Projektet presenterades genom åtta synvändor, insikter som gjorts under projektets gång.

TRANSIT (TRANsformative Social Innovation Theory) är ett forskningsprojekt som delfinansierias av EU. Deras blogg är väl värd att läsa om man gillar att nörda ner sig i teorier om social innovation.

MSI och forskning

Mötesplats Social Innovation jobbar tvärs över, med alla och emellan samhällssektorer. Med Malmö högskola som värd ger det oss en inblick och förankring till akademin på ett sätt som få aktörer inom området har.

Forskning och utbildning är en viktig del av MSIs verksamhet, där vi på flera sätt jobbar med att para ihop akademin med andra sektorer för att skapa samhällsnytta. Bland annat genom att sammanställa en forskningsutblick, arbeta med forskare från Malmö högskola med Co-labs och testbäddar, samla forskare inom social innovation i hela Sverige i vårt forskarnätverk och föra samman aktörer från civilsamhället och akademin för att lösa samhällsutmaningar i vår Pop-up Science Shop. Utöver det lyfter och skriver vi om spännande uppdateringar om forskning kring området.

Forskningsutblick

Vi sammanställer just nu en forskningsutblick för att skapa en bild av hur forskningen inom social innovation ser ut i Sverige. Vilka forskningsmiljöer finns det, vilka områden forskas det inom och hur ser forskningsläget ut i Sverige jämfört med Europa? Tipsa oss gärna om projekt, forskare och publikationer.

Syntolkning: en kedja av utklippta pappersmänniskor på rad med ett gult bakljus.

Forskarnätverket

Syftet med forskarnätverket är att utveckla en bas och mötesplats för forskare inom social innovation. Tanken är att arbetet kommer att fokusera på att utveckla samarbetet mellan olika regioner och forskningsmiljöer i landet samt att främja och uppmuntra pågående och ny forskning om social innovation. Alla forskare som är intresserade av ämnet välkomnas som medlemmar i nätverket.

Är du forskare och vill vara med i nätverket gå gärna med i vår Facebook-grupp eller LinkedIn-grupp och kontakta Jens Sjölander (jens.sjolander@mah.se) för mer information.

Klicka här för att se nätverket »