Social Innovation i Politiken

Social innovation för bättre miljö

eurapportSocial innovation är ett kraftfullt och värdefullt verktyg inom miljöområdet. Så inleds en ny fördjupningsrapport från EU-kommissionen med titeln “Social innovation and the environment”. Rapporten är intressant läsning och belyser social innovation och miljöfrågor utifrån en genomgång av aktuell forskning på området, bland annat från forskningsprogrammet TEPSIE som utforskar den teoretiska, empiriska och policymässiga basen för social innovation. I rapporten ger sex fallbeskrivningar från olika länder i Europa en illustration till området vad gäller drivkrafter, hinder möjliggörande faktorer för och effekter av social innovation. Dessa sex skapar en förståelse för hur de teoretiska ramverken och resonemangen kan te sig i verkliga processer med människor som tar sig an miljöutmaningar i konkreta sammanhang i geografin. De fallbeskrivningar som finns med är:

Bybi: ett socialt företag med inriktning på urban biodling i stan.
Köpenhamn, Danmark (jämför Bee Urban i Sverige)

La Petite Reine: budtjänster med cykel i innerstaden som ger jobbtillfällen till människor som står långt från arbetsmarknaden.
Paris, Frankrike (jämför Move by Bike i Sverige)

Sutton Community Farm: ett kooperativt jordbruk för lokalsamhället
London, Storbritannien

Kristianstads Vattenrike: ett initiativ i Sverige för att vårda våtmarker. Området är utsett till ett Biosfärområde av Unesco, ett modellområde för hållbar utveckling. Bland annat görs insatser för att säkerställa viktiga ekosystemtjänster som reglering av vattenstånd, vattenrening, biologisk mångfald, miljö för rekreation och bete för djur
Kristianstad, Sverige

The Transition Network: ett internationellt nätverk av lokalsamhällen som arbetar för minskade koldioxidutsläpp
Internationellt

Ambiente Solidale: en grupp av sociala innovatörer i Italien som arbetar med avfallsfrågor
Neapel, Italien

Trots stora skillnader mellan de sex fallstudierna lyfter rapporten fram ett antal gemensamma drag som en central person eller grupp som driver initiativet, förmågan att anpassa sig till skiftande ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar, ett genomtänkt sätt att arbeta med involvering av olika intressenter samt användandet av stöd från lokala politiker och myndigheter. Ett viktigt drag som förenar alla är att många funktioner förenas i initiativen där man lyckas engagera en rad olika grupper av intressenter. Exempelvis sker det genom att skapa olika former av nytta för samhället som jobbtillfällen, miljömässiga vinster som exempelvis att bevara biologisk mångfald, samt ge skjuts åt ekonomin i lokalsamhället.

En rad intressanta trender inom social innovation och miljöområdet beskrivs som bland annat behandlar utveckling av mer hållbara livsstilar. Till exempel beskrivs trenden mot gemensam konsumtion (collaborative consumption), utveckling inom sociala medier och ökat medborgarinflytande.

I rapporten förs intressanta resonemang om bland annat hur man kan utvärdera och mäta effekter och resultat av social innovation samt om policyfrågor kring social innovation och miljö.

Följande citat (sidan 3) fångar ganska väl huvudbudskapet i rapporten:

“Social innovation is a powerful and valuable tool in the environment sector. It involves social groups and communities creating, developing and diffusing ideas and solutions to address pressing social needs. More recently, social innovation has been gaining policy attention, providing a means to stimulate new ideas that address complex issues alongside ensuring citizen participation. Due to its participatory and creative nature, it is well positioned to address environmental challenges, which are multifaceted and often require societal and behavioral shifts towards more sustainable options.”

En kort film om Kristianstads Vattenrike

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *