Syntolkning: Illustration av Pop-up Science Shop-processen. Bollar med olika färger går in i en liggande tratt och pappersflyplan flyger ifrån den korta änden. Följande texter omger illustrationen: ”#1 Idéfas – Identifiering av forskningsrelevanta utmaningar”, ”Research – Hitta, identifiera, bjuda in forskare.”, ”#2 Matchmaking – Matchmaking mellan utmaningar, existerande forskning och nya forskningsområden.”, ”#3 Forskningsstart – Nya forskningsprojekt startar alternativt existerande forskning utvecklas.”, och ”Idébank – Forskningsrelevanta utmaningar samlas i en idébank.”

Vad är en Science Shop?

En Science Shop är en metod för att knyta ihop olika samhällsaktörer med fokus på att identifiera existerande forskning och initiera nya forskningsprojekt. Shop används i bemärkelsen workshop eller verkstad. Science Shops finns i många olika varianter i världen. Det gemensamma draget är att de fungerar som en sammankopplare mellan akademi och andra samhällssektorer traditionellt främst civilsamhället.

Science Shops är ofta, men inte alltid, kopplat till eller grundade på ett universitet. Historiskt sett startade science-shops i Holland som en del av miljörörelsen och civilsamhällets utmaningar med att få forskningen att intressera sig för deras frågor.

Många science shops är fysiska platser där man tillsammans med civilsamhället utvecklar forskningsfrågor. Ofta är det sedan studenter som utför själva forskningen som en del av sin utbildning. Det handlar inte alltid om ny forskning utan en viktig del i en science-shop är att identifiera redan existerande forskning och kanske anpassa och tolka i förhållande till organisationers behov.

Syntolkning: Grupp med människor sitter runt bord framför person som står vid en tavla och pratar.

Varför Pop-up Science Shop?

Mötesplats Social Innovation är den samlande nationella kunskapsnoden inom social innovation. Därför är det inte bara viktigt för oss att lyfta fram de utmaningar vi står inför, utan också belysa de lösningar som redan finns, samt främja nya konstellationer för att lösa de utmaningar som inte redan har lösningar. Pop-up Science Shop är en av de metoderna vi använder oss av för att göra det.

Aktörerna i en Pop-up Science Shop identifierar utmaningar som är av samhällsintresse och relevanta för forskningen. Utifrån utmaningarna belyses forskning som redan finns och kunskapsluckor identifieras där ny forskning behövs. Inom ramen för Social Innovation Skåne har Mötesplats Social Innovation tillsammans med NÄTVERKET – Idéburen Sektor arrangerat Sveriges första Pop-up Science Shop. Social Innovation Skåne är ett samverkansprojekt där vi tvärsektoriellt ska utveckla de skånska stödstrukturerna för social innovation så att fler samhällsförbättrande idéer ser dagens ljus.

Trots att det finns fördelar med att ha en traditionell Science Shop, alltså en fysisk ”verkstad” där det finns personal som enbart jobbar med Science Shopen, så har vi valt att göra en Pop-up version. Detta för att kunna ha en flexibel process och kunna sätta igång direkt, oberoende av permanent lokal, personal och dylikt. Vi har valt att facilitera en process och prototypa ett koncept som är flyttbart och kanske även mer flexibelt än en traditionell science shop. En Pop-up Science Shop är därför inte beroende en fysisk plats, utan kan göras praktiskt taget var som helst. Vår förhoppning är att fler i Sverige kan inspireras av metoden och testa den i sina regioner.

Syntolkning: Grupp människor sitter runt bord

Våra Pop-up Science Shops

Under våren genomförde Mötesplats Social Innovation tillsammans med NÄTVERKET – Idéburen Sektor Skåne inom vårt gemensamma projekt Social Innovation Skåne Sveriges första Pop-up Science Shop. Under tre träffar identifierades relevanta forskningsfrågor från civilsamhället, existerande forskning letades upp och organisationer kopplades ihop med forskare för att undersöka möjliga gemensamma forskningsprojekt kopplat till dessa forskningsfrågor.

Under första träffen fick deltagarna utifrån ett antal kriterier formulera ett område eller specifik projektidé som de upplevde behövde mer kunskap. Deltagarna fick i grupper identifiera varför frågan var angelägen, vilken förändring skulle kunna innebära och vilken kunskap/resurser de har idag. 17 utmaningar identifierades, som processledarna tog med sig tillbaka för att påbörja utmaningen med att leta existerande forskning samt hitta forskare som skulle vara intresserade av att anta utmaningarna. Dessa 17 utmaningar återkopplades i det andra tillfället genom korta referenser och forskare som fanns på plats och delade med sig av sin forskning. Den andra träffen avslutades med fördjupning i frågeställningarna tillsammans med forskarna för att undersöka möjligheterna att starta gemensamma projekt. Fyra stycken projekt utkristalliserade sig.

Tredje träffen ägnades åt fördjupning i de fyra olika spåren och börja titta på möjligheter till finansiering. Tanken med tredje tillfället i ett Science Shop är att det är det egentliga startskottet för den nya processen som innebär att utveckla koncepten som grupperna arbetat fram. En science-shop handlar om att mäkla och matcha nya kontakter, att knyta ihop forskare och frågeställare. Pop-up science shopens sista tillfälle är bara början på något nytt. Håll gärna utkik på vår webb efter nyheter kring de olika projekten och flera Pop up Science Shops i framtiden.

Läs mer om våra Pop-up Science Shop »
Living Knowledge Network – Allt om Science Shop »