Om oss

Syntolkning: Turkos skylt mellan två analoga klockor med texten ”ASK MORE QUESTIONS”.

Vårt uppdrag

Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och socialt entreprenörskap. MSIs främsta uppgift är att aktivt följa vad som händer inom området, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. MSI initierar också forskning och annat utvecklingsarbete om vi upptäcker kunskapsluckor eller ser att nya samarbetskonstellationer behövs.

MSI publicerar skrifter och kartläggningar för att utveckla och sprida kunskap. Vi arrangerar, ofta tillsammans med andra partners, större konferenser och kunskapsseminarier med nationell, nordisk och internationell räckvidd.

Kunskapsnod
Som kunskapsnod arbetar vi med att öka kunskapen om, och intresset för, social innovation. Vi strävar efter att vara trovärdiga och förespråkar inte någon modell framför den andra utan arbetar istället med att inhämta, utveckla och dela kunskap genom våra olika kanaler och lyfter fram olika perspektiv. Vi arbetar med kartläggningar, trendspaningar, omvärldsanalyser, förstudier och rapportering från olika konferenser och seminarier.

Facilitator och koordinator
Som en del i arbetet med kunskapsspridning inom helt nya områden ingår det att verka som en samlande mötesplats för de olika aktörerna och intressenterna inom våra fokusområden. Vi initierar och bygger nätverk runt nya områden och vi agerar rådgivare när det efterfrågas. Vi arrangerar konferenser och seminarier där vi samlar olika intressenter och parter med syfte att sprida kunskap och bidra till områdets utveckling.

Katalysator
En viktig del i att arbeta med utvecklingen av området för social innovation är att agera katalysator och driva angelägna frågor. Det kan vara genom att lyfta fram nya lösningar och modeller inhämtade från andra länder eller kontexter. Det kan också vara att belysa olika lärdomar från områden som ännu är ganska outforskade. Genom att samla intressenter runt olika frågeställningar tar vi rollen som katalysator och främjar nya initiativ och partnerskap mellan samhällssektorer.

Syntolkning: Inzoomad låda med massor av pennor och färgglada block.

Vad vi gör och hur vi jobbar

Politik och påverkan
Som kunskapsaktör arbetar vi aktivt med att påverka och främja utvecklingen av social innovation i Sverige. Vi delar och sprider kunskap till en intresserad allmänhet men även som ett led i vårt påverkansarbete, för att social innovation ska få ett större genomslag som en viktig del i att nå en hållbar utveckling. Vi arbetar tillsammans med tjänstemän, politiker och myndigheter, lokalt som nationellt, med kunskapsinhämtning, utveckling av policy och som expertrådgivare.

Några exempel på detta är vårt arbete med Vinnova i deras program för social innovation, vår närvaro under Almedalsveckan och våra inspel och rapporter till regeringar i samband med utvecklingen av området.

Metodutveckling
För att kunna möta de samhällsutmaningar som vi står inför finns ett stort behov av att utveckla modeller och metoder för samverkan mellan privat och offentlig sektor samt civilsamhället och akademin. Samtliga sektorer uttrycker en vilja att utifrån gemensamma behov finna nya former för samverkan som skapar innovation, mervärde och tillväxt.

Vi experimenterar kring och testar nya modeller och metoder som syftar till att utveckla sociala innovationer. Några exempel på detta är olika labbmiljöer såsom Co-Labs, Science shops och testbäddar.

Skrifter och publikationer
En central del i utvecklingen av området är att identifiera kunskapsluckor eller utveckla ny kunskap kring social innovation. Vi arbetar kontinuerligt med olika skrivuppdrag, såväl egna som på uppdrag av andra.

Vår senaste publikation var en rapport om sociala företag som gjordes på uppdrag av regeringen. Vi har även gjort ett flertal skrifter, ”ABC:er”, i syfte att öka kunskapen om social innovation.

Konferenser och seminarier
Vi arrangerar en årlig konferens, Social Innovation Summit, som samlar aktörer från alla samhällssektorer som är intresserade av och vill utveckla området social innovation. Vi genomför även en mängd mindre sammankomster och evenemang, i egen regi eller på uppdrag, där olika aktörer samlas för att diskutera viktiga frågor för områdets utveckling.

Syntolkning: Himmel omgiven av byggnader runt.

Vision och mission

Vår vision

En värld av mångfald där samhällsutmaningar driver innovation

Vår mission

Från insikt till effekt – vi utforskar och främjar social innovation

Varför?

För att möta våra samhällsutmaningar behöver vi systematiskt utforska, främja och bygga kapacitet för innovation som har positiva samhällseffekter som främsta mål och drivkraft. Samhällsutmaningar driver innovation inom och mellan organisationer och kräver samarbeten i nya konstellationer för att vårt samhälle ska fortsätta att utvecklas, för att vi ska få fortsatt hållbar tillväxt och för att våra gemensamma funktioner ska förändas i takt med att den tid vi lever i förändras och förnyas.

Kunskapsområden

Syntolkning: Våra fyra symboler för våra kunskapsområden: en rosa, en blå, en grön och en röd.

Vi fokuserar på fyra kunskapsområden:
Samverkansmodeller: om designlabb, testbäddar och partnerskap
Forskning och Utbildning: om social innovation och samhällsentreprenörskap
Finansiering och Effektmätning: av sociala innovationer
Affär och Samhällsnytta: om nya affärsmodeller och social innovation kopplat till kärnverksamhetMer inom kort.

Syntolkning: ett träbord med två par händer på. Den ena skriver i ett block och har en vit kaffekopp och en telefon bredvid sig, den andra har ett glasvatten, en telefon och en surfplatta vid sig. Längre bort på bordet ligger en svart väska. Bakgrunden är en tegelvägg.

Samarbeten

För att social innovation ska hända, utvecklas och bli framgångsrik krävs samarbeten mellan olika aktörer, sektorer, branscher, medborgare och brukare. Men gränsöverskridande samverkan sker inte av sig självt. Det krävs att någon tar ledningen, skapar nätverk, erbjuder en neutral mötesplats och driver kommunikationen mellan iblandade parter.

MSI arbetar aktivt med att initiera, identifiera, utveckla och förvalta olika typer av samarbeten, i såväl traditionell form som i nya innovativa konstellationer.

Syntolkning: Händer som skriver på ett tangentbord.

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Denna behandling bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan när som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. Genom insamling av uppgifter om namn och mailadress kommer Mötesplats Social Innovation att använda dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev och information om våra aktiviteter till dig. Uppgifterna kommer att behandlas under tiden som MSI har en pågående verksamhet varefter de raderas. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta Mötesplats Social Innovation på socialinnovation@mah.seeller lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@mau.se. Du kan när som helst kontakta oss ifall du vill att dina personuppgifter raderas eller uppdateras. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Processing of your personal data
This processing of your personal data is based on your consent. You may withdraw the consent at any time, and the data may not be retained or processed without any other legal grounds. By collecting data on name and email address, Mötesplats Social Innovation will use your personal data to send newsletters and information regarding our events. The data will be processed as long as Mötesplats Social Innovation exists as an organization which the information will be deleted. You can find out what has been registered about you or have feedback on the processing or information collected by contacting Mötesplats Social Innovation on
socialinnovation@mah.seor the university’s Data Protection Officer at dataskyddsombud@mau.se. You can always contact us if you want your personal data to be deleted or updated. Complaints that can not be resolved with Malmö University may be submitted to Integritetsskyddsmyndigheten.