Nyheter

Ett nationellt möte kring design för tjänster, social innovation och policy

logga designprocesser– Vill vi ha ett MindLab eller 100 stycken processer som pågår samtidigt? Efter måndagens workshop är slutsatsen att vi kanske är längre fram i Sverige än vi faktiskt tror. Aktiviteterna, initiativen och aktörerna är många, likaså är behoven och intresset för området.  För att driva designområdet framåt och skapa synergieffekter finns däremot ett behov av att börja samordna aktiviteter och att samarbeta i olika processer.

Den 12 maj träffades 9 personer i SVID – Stiftelsen Svensk Industridesigns lokaler i Stockholm. Deltagarna arbetar alla på olika sätt inom området. Vissa fokuserar på processer för att utveckla konkreta nya tjänster och andra mer på sociala processer och systemiska samhällsförändringar. Vissa arbetar för att länka samman dessa nivåer. Vissa arbetar explicit designdrivet och andra fokuserar mer på innovation, alternativt tänker ihop design och innovation.

Syftet med eftermiddagen var att skapa en bättre bild av de olika initiativ inom området design för tjänster och social innovation som pågår i Sverige och tillsammans identifiera frågeställningar, hinder och möjligheter för att arbeta med designdriven innovation.

Nationella uppdrag

Eftermiddagen var den första av ett antal lärseminarier som arrangeras som en del av två nationella uppdrag som pågår just nu. Dels Mötesplats Social Innovations förstudie om designlabb för social innovation med strukturfondsmedel från Tillväxtverket och dels Stefan Holmlid från Linköpings Universitet som har ett uppdrag från Vinnova om att undersöka möjligheten att skapa ett kompetenscentrum kring design för tjänster. Båda uppdragen har en nationell omfattning och båda involverar offentlig sektor samt har behovet av att koppla olika designpraktiker till en policy-nivå.

Tanken om att arrangera gemensamma lärseminarier föddes efter seminariet Design in the public sector som MSI anordnade i Stockholm den 27 januari tidigare i år. Vi insåg att bägge uppdragen tjänar på att tillsammans kunna beskriva helheten av hur spelplanen för området ser ut.

Kunskapsbehov identifierades

Upplägget för eftermiddagen var att deltagarna fick göra en 5 minuters presentation var utifrån sina kärnverksamheter, de frågor de tycker är relevanta att lyfta till en nationell nivå samt vilken kunskap de ser behöver utvecklas. Samtidigt fick övriga deltagare reflektera kring vilka lärprocesser de har gemensamt och vilka kunskapsbehov samt idéer de ser utifrån den andras arbete. Dagen avslutades med att vi tog fram förslag på aktiviteter som skulle kunna ske på tvärs av de olika projekten och processerna.

Till hösten ser vi framför oss ett antal lärprocesser där vi kan lära av varandra och utveckla större förmåga för att arbeta designdrivet. Potentiella lärprocesser skulle kunna vara allt från att skapa en bättre förståelse för att arbeta designdrivet i offentlig sektor, hur olika arbetspraktiker kan lära av varandra, till tematiska lärprocesser kring hälso- och sjukvård, hållbar stadsutveckling eller utbildning och lärande.

Nästa lärseminarium äger rum i början av juni och förstudiearbetet fortlöper året ut. Följ utvecklingen här på MSIs hemsida.

Deltagarlista:

Per-Anders Hillgren – Mötesplats Social Innovation

Louisa Szücs Johansson – Mötesplats Social Innovation

Stefan Holmlid – Linköpings Universitet

Åsa Minoz – ModigMinoz

Jonas Gumbel – SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Eva-Karin Anderman – SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Jan de Man Lapidoth – Innovation Unit Scandinavia

Tomas Edman – Experio Lab, Landstinget i Värmland

Anders Ekholm – Institutet för Framtidsstudier

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *