Per Anders Hillgren

Han designar arenor för samhällsförändring

Per-Anders Hillgren är interaktionsdesigner och sedan några år knuten till Mötesplats Social Innovation, med sin forskar-hemvist på Malmö högskola. Fredag den 25 september håller han en docentföreläsning, där han blickar tillbaka på den forskning han bedrivit de senaste åren. Mycket kretsar kring det som kallas Living Labs och participatorisk design, allt i skärningspunkten mellan olika branscher och sektorer.

Q&A om MSI Co-Labs

Q: Vad är ett Co-Lab?
A: Ett Co-Lab stödjer olika pågående innovationsprocesser ute i samhället och ger deltagarna möjlighet att stärka sin design- och innovationsförmåga. Utgångspunkten tas i en samhällsutmaning där en innovations- eller utvecklingsprocess är startad eller ska startas av deltagarna. Co-Labbet bygger därefter på att skapa ett lärande för design och innovation i anslutning till att försöka tackla denna utmaning. Co-Labs innovativa grepp är att de förankrar den kapacitet som byggs ute i verksamheterna som ska ta sig an […]

Designlabb och hälsa

Detta är det femte och sista inlägget i vår artikelserie om design. Förra veckan fokuserade vi på initiativ inom hållbar stadsutvecklingsområdet. Denna artikel tittar närmare på hälsoområdet. Vi har identifierat behov av kunskapsutveckling för brukarmedverkan, nya arbetssätt och en ökad förmåga att samverka. Testbed för äldreomsorgen inom Malmö stad är ett exempel där detta testas.

Designlabb och hållbar stadsutveckling

Det fjärde inlägget i vår artikelserie om design fokuserar på utvecklingsprojekt som görs inom hållbar stadsutveckling där det finns behov för nya arbetssätt och nya samarbetsformer på tvärs av förvaltningar. Tre exempel från Malmö stad lyfts fram – MIL, med finansiering från ESF, Innovationsplattform Malmö Sydost, med finansiering från Vinnova samt Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö.

Design och social innovation i städer

Detta är det tredje inlägget i vår artikelserie om design. Vi har parallellt med förstudien om designlabb deltagit som inbjudna experter i ett projekt som på uppdrag av det europeiska URBACT-programmet samlat in och sammanställt erfarenheter om social innovation i städer. Arbetet pekar på goda exempel samt hinder och svårigheter som är relevanta för och starkt relaterar till idén om designlabb.