Nyheter

Äntligen! En strategi för social innovation.

Det är ett modernt dokument som trots sin ”fluffighet” och sina svepande formuleringar, vågar staka ut en i sammanhanget ganska ny väg för Sverige att arbeta med innovationer framöver. Under två års tid har de arbetat i en bred dialogprocess med cirka 1400 personer för att formulera strategin.

Frågan är såklart, vad händer nu? Hur genomför vi strategin? Vem gör vad?

Vi har läst strategin utifrån vårt intresseområde som är social innovation och samhällsentreprenörskap och utifrån vår övertygelse att social innovation behövs för att vi ska kunna möta flera av de stora samhällsutmaningar som finns framför oss. Vi har också lyft fram några av de exempel som redan görs och vill på så vis visa på ”vår väg framåt”.

Ett av delmålen i strategin för att skapa innovativa företag och organisationer är att ” använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att möta samhällsutmaningar. Målbilden är att ”företag och organisationer i Sverige har innovationsförmåga i världsklass” (Sid 23)

Exempel: Det är precis det som Mötesplats Social Innovation arbetar med att göra. Genom att lyfta upp de exempel som finns på sociala innovationer, vill vi visa hur man kan arbeta med samhällsproblem på nya sätt. Exempelvis Allwin, som sett en möjlighet att arbeta med klimat/miljöproblematik, utanförskap i företagsform i en kombination. Eller vårt arbete med åldrande som resulterade i en hel idékatalog över sociala innovationer på en av Europas största utmaningar.

I texten gör man också en sorts definition av social innovation. (sid 40)

”Det civila samhället betecknar den arena – skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet – där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Idéburna organisationer omfattar organisationer inom det civila samhället samt även den kooperativa rörelsen. Begreppet är något bredare än civilsamhällets organisationer. Organisationerna kan vara vinstdrivande, men vinsten är inte det enda eller dominerande syftet.”

Exempel: Forskning och kunskapsutveckling behövs för att vi ska vidareutveckla begrepp, definitioner, trender och tendenser inom området. Vid Mötesplats Social Innovation som är en plattform vid Malmö högskola arbetar vi med att utveckla och sprida kunskap, tillsammans med forskare och vårt nätverk av stakeholders, nationellt och globalt. Bland annat genom vår skriftserie ABC i Social Innovation.

Man påtalar i strategin trenden i samhället att använda affärer/affärstänkande och investeringar för att nå en samhällsförändring och tar upp de nya former av finansiering som växer fram inom området, som t ex crowdfunding och social impact bonds. En annan trend är utvecklingen av CSR till vad vi kallar CSI, Corporate Social Innovation. Det handlar om företag som knyter sitt arbete med samhällsansvar allt närmare sin egen kärnverksamhet, och kan på så vis kombinera samhällsnytta med att utveckla nya marknader, produkter eller tjänster.

Exempel: Nya former av finansiering är ett av de viktigaste områdena för utveckling av social innovation och samhällsentreprenörskap och också ett av våra fokusområden. Den 1 november arrangerar vi ett stort seminarium i Stockholm på temat Impact Investing, vilket är ett övergripande namn på hur man på olika sätt kan använda logik och metoder från traditionella investeringar i syfte att lösa samhällsutmaningar. Vi arbetar även med en pilot tillsammans med Almi i syfte att utbilda affärs- och investeringsrådgivare i hur de kan arbeta med social innovation inom ramen för sin verksamhet.

I strategin ser man framförallt att social innovation riktas mot vad man kallar BOP-marknader, dvs Bottom of the Pyramid, den del av den globala befolkningen som har lägst inkomster. Men också i landsbygdsområden och på små orter för att utveckla samhällsservicen.

Det finns en viktig formulering i strategin som också påvisar behovet av att hitta nya driftsformer för verksamheter som rör sig inom området social innovation och samhällsentreprenörskap:

”På många av de marknader som formas i gränslandet mellan tjänster som tidigare utförts i offentlig regi, men som nu i allt högre utsträckning erbjuds i privat regi, blir social innovation och samhällsentreprenörskap ett allt större inslag.”

Exempel: Frågan är om man kan överföra verksamheter från en sektor till en annan utan att modifiera driftsformerna. Som vi påpekat tidigare bör man titta på hur andra länder hanterat detta, bland annat genom att utveckla specifika driftsformer för den här typen av hybridverksamheter. Ett exempel på detta är brittiska CIC, Community Interest Companies eller certifieringen B-corps i USA.

I slutet av innovationsstrategin finns en kortare och inte särskilt utvecklad del med förslag på hur strategin ska genomföras, vilket kanske är logiskt då näringsminister Annie Lööf med medarbetare påtalat att lanseringen av strategin är början på detta arbete.  En viktig del i genomförande fasen är att ”skapa väl fungerande mötesplatser för dialog och samordning mellan olika områden och nivåer” (sid 51)

Exempel:

Det är såklart viktigt att man inte enbart skapar nya mötesplatser utan även ser till att främja och lyfta fram de mötesplatser som redan finns. Vi fungerar sedan två år tillbaka som en nationell nod för social innovation och samhällsentreprenörskap där vi samlar aktörer tvärsektoriellt som på olika sätt är intresserade av området.  Det är samverkan mellan aktörer på lokal till global nivå och i olika sektorer och branscher vilket är ett självklart upplägg då social innovation är gränsöverskridande till sin natur.

Pengarna då? Ja samtidigt som strategin lanserades så presenterades även forskning och innovationspropositionen och det är där som pengarna finns för att genomföra strategin. Man satsar två miljarder under fyra år på innovationer bland annat genom att stödja samverkan mellan akademi och näringsliv och genom att satsa på utmaningsdriven innovation genom ett nytt Vinnovaprogram, SIO, Strategiska innovationsområden.

 

 

Läs mer om innovationsstrategin på Regeringens hemsida.

Video med Annie Lööf om innovationsstrategin under ett besök på HUB Stockholm.

Se presskonferensen i samband med lanseringen av den nationella innovationsstrategin.

Ladda ner innovationsstrategin.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *